Tai Huei Screw Industry Co., Ltd

Contact us

Tai Huei Screw Industry Co., Ltd.
Tel: +886-6-7830968
Fax: +886-6-7820551
E-mail: service@taihuei.com
No. 358-8, Zhongzhou, Xuejia Dist., Tainan City 726, Taiwan

Certificate

 • ISO 9001:2015
 • TW.CE.0538-06/14
 • E-30-20597-14
  Chipboard screws Ø 3.0 mm
 • E-30-20597-14
  Chipboard screws Ø 3.0 mm
 • E-30-20598-14
  Chipboard screws Ø 3.5 mm
 • E-30-20598-14
  Chipboard screws Ø 3.5 mm
 • E-30-20599-14
  Chipboard screws Ø 4.0 mm
 • E-30-20599-14
  Chipboard screws Ø 4.0 mm
 • E-30-20600-14
  Chipboard screws Ø 4.5 mm
 • E-30-20600-14
  Chipboard screws Ø 4.5 mm
 • E-30-20601-14
  Chipboard screws Ø 5.0 mm
 • E-30-20601-14
  Chipboard screws Ø 5.0 mm
 • E-30-20602-14
  Chipboard screws Ø 6.0 mm
 • E-30-20602-14
  Chipboard screws Ø 6.0 mm

Copyright © Tai Huei Screw Industry Co., Ltd. Design by AP Magazine

Home|Company|Certificate|Products|News|Contact us|Site map